Vad är KBT?

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är en modern form av psykoterapi som kännetecknas av en aktiv dialog mellan mig som terapeut och dig som klient, och att göra stegvisa beteendeförändringar för det som är svårt men angeläget. 

KBT är också ett samlingsbegrepp för olika teorier och tekniker, där terapeuten väljer arbetssätt utifrån klientens specifika problem. 

KBT är idag en välbeprövad behandling vid de flesta psykiska problem. 

KBT handlar om hur tankar, känslor, beteenden och kroppens fysiologi påverkar varandra så att man skapar livsmönster som ibland kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. I terapin undersöker vi sådana “livsklister” och ringar in problem som är angelägna att arbeta med. Vi formulerar också mål som är rimliga att uppnå under terapin.

KBT är en flexibel metod som passar de flesta, eftersom vi kan arbeta huvudsakligen med symtom, eller på djupet med relationsproblem, trauman eller bekymmer som du återkommande fastnar i. 

Många samtal i terapisessioner handlar om vad som är viktigt i livet och att reflektera över sitt liv på ett medvetet sätt. Ofta kan det räcka med att samtala om sin oro och sina funderingar för att få lugn och perspektiv. 

Terapirelationen har stor betydelse. En teknikorienterad terapi som KBT kräver ett mycket gott samarbete för att kunna genomföras. 

KBT har teoretisk förankring i bl.a inlärning, beteendeterapi, kognitiva teorier, neurobiologi och anknytning. Gemensamt för all KBT är att grundteorierna är testade vetenskapligt.